Projekt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu we współpracy z grecką instytucją przyjmującą Kika Mobility Training Center zrealizował w latach 2018/2019 projekt pt. „Staże zawodowe w Europie” finansowany ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W przedsięwzięciu uczestniczyło 60 uczniów szkoły kształcących się na kierunkach technik ekonomista i technik spedytor wraz z 4 nauczycielami, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników podczas 2 mobilności. W trakcie jesiennego i wiosennego wyjazdu uczniowie rozwijali swoje praktyczne umiejętności i poszerzali wiedzę teoretyczną zdobytą podczas nauki w szkole. Celem projektów realizowanych w ramach Akcji 1. jest wsparcie mobilności uczniów i nauczycieli w praktycznej nauce zawodu, wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Nasza szkoła od wielu lat kształci młodzież na kierunkach technik ekonomista oraz technik spedytor realizując program nauczania zgodny z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego oraz podstawą programową dla tych zawodów. W ramach kształcenia zawodowego wykwalifikowana kadra prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, przygotowując młodzież pod kątem zawodu, który mogą zdobyć w szkole. Nieustannie współpracujemy ze środowiskiem biznesu, we współpracy z lokalnymi firmami organizujemy uczniom wymagane podstawą programową praktyki zawodowe. Szkoła wniosła również do projektu doświadczenie zdobyte przy realizacji poprzednich projektów, w których występowała zarówno jako partner jak i wnioskodawca. Placówka prowadzi również inne działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia (koła zainteresowań, warsztaty, spotkania z interesującymi osobami biznesu i kultury). Staramy się kształcić uczestników zgodnie z potrzebami oraz trendami rynku pracy, dlatego też nieustannie badamy potrzeby uczniów, pracodawców, analizujemy wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, aby w jak najlepszy sposób dopasowywać treści kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy oraz nowoczesnych form kształcenia. Mając na uwadze wiedzę i doświadczenie Szkoła wspólnie z partnerem stworzyła programy praktyk, które były odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i możliwości organizacyjne partnera i firm z nim współpracujących.

Kika Mobility Training Center partner projektu, grecka instytucja przyjmująca, specjalizująca się w prowadzenia wymiany młodzieżowej, staży i praktyk zawodowych. Kika stawia sobie za cel rozwijanie kompetencji zawodowych, doskonalenie umiejętności praktycznej młodzieży, propagowanie kultury i etycznego zachowania, integrację młodzieży. W każdym projekcie KIKA stawia na ich innowacyjność, nowoczesne i ciekawe sposoby nauczania zawodowego. W ramach realizacji praktyk zawodowych Partner współpracuje z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami, które wspierają KIKA w organizacji programów praktyk udostępniając swoją infrastrukturę, zasoby ludzkie, know-how.

Cele projektu

Dzięki udziałowi w stażach zagranicznych uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie niezbędne do podjęcia pracy zawodowej po zakończeniu edukacji i doskonalą swoje umiejętności językowe i interpersonalne. Kształcenie i szkolenie młodzieży wychodzą na przód zmianom społeczno-ekonomicznym w Europie i przyczyniają się do realizacji priorytetów programu strategicznego Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. Integralną częścią zagranicznych staży zawodowych jest przygotowanie językowe oraz kulturowo-pedagogiczne. Realizacja międzynarodowych projektów przyczynia się do propagowania wspólnych europejskich wartości, wspierania integracji społecznej i zrozumienia międzykulturowego. Dzięki realizacji praktyk zawodowych za granicą uczniowie mieli okazję podnieść poziom kompetencji językowych nabytych w szkole i rozwinąć się w aspektach osobistych, kulturowych i społecznych.

Przygotowanie do mobilności

By umożliwić uczniom najefektywniejsze uczestnictwo w praktykach zawodowych w Grecji szkoła wraz z greckim partnerem opracowała dedykowany program zajęć przygotowawczych i szkoleniowych, które wzmocniły efekty i oddziaływanie projektu na uczniów. W ramach przygotowań szkoła wraz z partnerem przeprowadziła zajęcia przygotowawcze w czterech obszarach.

Przygotowanie pedagogiczno-organizacyjne

Zajęcia zostały przeprowadzone przez koordynatora, pedagoga szkolnego i wychowawców klas z których zostali zrekrutowani uczniowie. Ich celem było wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa projekcie. Uczniowie zapoznali się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznali plan przebiegu mobilności i omówili szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie. Przygotowanie pedagogiczno-organizacyjne miało także wymiar motywacyjny, młodzież uczestniczyła w zajęciach na temat samorozwoju, doskonalenia samokształcenia, odpowiedzialności, samodzielności i radzenia sobie w nowym środowisku, co będzie miało w przyszłości wpływ także na ich pracę zawodową i podejmowanie odpowiednich kroków w samodzielnym kształtowaniu swojej ścieżki kariery. Szkoła zaprosiła także do udziału w spotkaniach przygotowawczych rodziców i opiekunów z którymi omówiła szczegóły mobilności takie jak transport, jakość wyżywienia i zakwaterowania a także specyfikę działań prowadzonych na miejscu.

Przygotowanie językowe

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego ogólnego i zawodowego, te zajęcia były szczególnie ważne, ponieważ to język angielski był wiodącym językiem mobilności, a także był potrzebny uczniom w codziennej komunikacji w Grecji. Zajęcia te miały na celu poprawę kompetencji językowych oraz swobody komunikowania się. Wyjazd zagraniczny był świetną motywacją dla młodzieży, która chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach przygotowawczych, a uczniowie w ankietach ocenili, że ich zdolność posługiwania się językiem angielskim wzrosła dzięki uczestnictwu w zajęciach przygotowujących jak i samej mobilności. Drugim językiem był język grecki, uczniowie podczas zajęć z wykwalifikowanym lektorem przyswoili podstawy, poznali alfabet grecki, podstawowe zwroty i wyrażenia przydatne w życiu codziennym i podróży.

Działania podjęte na miejscu odbywania mobilności

Uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym obejmującym zwiedzanie atrakcyjnych miejsc regionu, zajęcia integracyjne, wieczory greckie i animacji czasu wolnego. Dzięki temu uczestnicy mogli w pełni korzystać z możliwości jakie dały im zagraniczne praktyki zawodowe oraz aktywnie brać w nich udział, dodatkowo poza kompetencjami zawodowymi istotnie rozwinęli się w obszarze osobistym, społecznym i kulturowym.

Przebieg mobilności i efekty kształcenia

W trakcie realizacji programu organizowanego przez Kika we współpracy z greckimi przedsiębiorstwami uczestnicy projektu z kierunku technik ekonomista mieli okazję odbywania praktyk w greckich instytucjach finansowych, tj. biurach księgowych, biurach doradztwa biznesowego i finansowego, a także warsztatów praktycznych z mentorami. Uczestnicy zapoznali się ze strukturami organizacyjnymi firm zagranicznych, poznając od praktycznej strony tajniki pracy w różnych zawodach związanych z finansami: księgowego, doradcy finansowego, specjalisty do spraw sprawozdań finansowych, biegłego rewidenta. Efektem projektu było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów z wykorzystaniem międzynarodowych standardów a także z zakresu doradztwa finansowego. Uczniowie kierunku technik spedytor zapoznali się z funkcjonowaniem, pracą oraz standardami pracy europejskich firm TLS, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekonomiczno-biznesowej. Poznali procesy zachodzące w usługach transportowych a także reguły rządzące obsługą klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa TLS. Efekty praktycznych umiejętności, jakie zdobyli uczestnicy związane były z planowaniem i organizowaniem prac związanych z przewozem ładunków, prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywaniem prac związanych z monitor. przebiegu procesu transportu., magazynowania oraz przygotowywaniem transportu czy paletowaniem.

Efekty

Efektem działań realizowanych w ramach projektu jest osiągnięcie jego głównego celu w postacie wzrostu kompetencji zawodowych 60 uczniów kształcących się na kierunkach technik ekonomista (33 uczestników) oraz technik spedytor (27 uczestników), a także 4 nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów. Analiza indywidualnych raportów uczestników składanych w systemie Mobility Tool, dodatkowych raportów indywidualnych dotyczących przeprowadzonych przygotowań do mobilności oraz ewaluacji wewnętrznej przez Koordynatora projektu realizowanej z wykorzystaniem własnych narzędzi (ankiety, formularze), wykazała, że uczestnicy zdecydowanie pozytywnie ocenili mobilność. Aby osiągnąć główne cele projektu uczestnicy odbyli cykl zajęć przygotowawczych oraz dwutygodniowe praktyki zagraniczne, które zostały przygotowane i zrealizowane przez Grecką Instytucję Przyjmującą firmę, Kika Mobility Training Center, która zapewniła odpowiedni program praktycznego kształcenia zawodowego dostosowany do potrzeb i poziomu kompetencji uczestników projektu.

Elementem oceny poziomu osiągnięcia wskaźników projektowych oraz ogólnego zadowolenia z uczestnictwa w projekcie jest raport ewaluacyjny załączony poniżej.

Broszura projektowa
Używamy ciasteczek aby zapewnic lepsze działanie strony.Więcej informacji