O szkole

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu to szkoła z ponad 100 letnią tradycją. Już w 1906 roku powstała 7-klasowa męska Szkoła Handlowa Polska, która podlegała Ministerstwu Skarbu. Pierwszą siedzibą szkoły był hotel „Polski” przy ulicy Dworcowej w Łowiczu, na przełomie lat zmieniała swoje siedziby od domu Schmidta przy ul. Podrzecznej, przez Stary Rynek 16 aż do wybudowania budynku szkoły przy ulicy Kaliskiej 5a, który został uroczyście otwarty w 1995 roku, w tym miejscu ZSP 4 ma swoją siedzibę obecnie. Szkoła działała także podczas okupacji, w 1940 r. otrzymano zezwolenie na otwarcie 3-klasowej Miejskiej Szkoły Handlowej z jej przedwojennym programem, dyrektorem szkoły został pan Aleksander Wysocki, szkołę pod niemiecką nazwą „Stadtische Handelschule in Lowitsch” umieszczono w budynku przedwojennej przyklasztornej szkoły w Alejach Sienkiewicza. W 1942 r. Niemcy zamienili szkołę 3-klasową na 2-klasową Miejską Szkołę Handlową (na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej). Od 1 września 1942 r. w prywatnym mieszkaniu państwa Krukowskich na ul. Zduńskiej prowadzone było tajne nauczanie, które kontynuowało program nauczania przedwojennego Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego.

Szkoła do dziś utrzymuje tradycje kształcenia młodzieży w kierunkach handlowych i ekonomicznych i jest potocznie nazywana ekonomikiem. Od ponad 20 lat szkoła prowadzi także klasy liceum ogólnokształcące. Szkoła kształci młodzież w klasach o profilach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor a także technik rachunkowości, dla liceum ogólnokształcącego prowadzone są klasy humanistyczno-językowa i matematyczno-przyrodnicza. Do dyspozycji uczniów jest 26 klaso-pracowni, w tym cztery nowoczesne pracownie komputerowe z 64 stanowiskami ze stałym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, pracownia biologiczna, pracownia symulacyjna do nauczania przedmiotu specjalizacyjnego: zarządzanie małą firmą, pracownie do nauki języków obcych w tym laboratorium językowe, pracownie zawodowe, w tym: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu i reklamy, techniki biurowej, sprzedaży towarów, spedycji, aula szkolna, biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery.

Priorytetem szkoły jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki z egzaminów maturalnych jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W 2019 Technikum zajęło 269 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019, co odpowiada 25 miejscu w województwie łódzkim tym samym utrzymując miano „Srebrnej Szkoły”, IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 645 miejscu, uzyskując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 47 miejsce w województwie łódzkim. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Dzięki staraniom szkoły i ciężkiej pracy uczniów udaje im się osiągać wysokie wyniki w nauce i działać aktywnie w celu poszerzania swojej wiedzy, czego dowodem jest uzyskanie przez uczniów 20 uczniów naszego technikum stypendiów dla najzdolniejszych – „Zawodowcy w Łódzkiem”.

Szkoła stara się o zwiększenie atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu dla uczniów i kandydatów poprzez uczestnictwo w projektach na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe, mobilności uczniów finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego czy też w projekcie „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZSP NR 4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe realizowanym przez Powiat Łowicki. Dzięki realizowanym projektom uczniowie zdobywają dodatkowe doświadczenie praktyczne, mają okazję do rozwijania swoich umiejętności i wiedzy, a także mogą podnosić swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Możliwość uczestnictwa w projektach jest dodatkową mobilizacją do nauki i działania na rzecz społeczności szkolnej.

Używamy ciasteczek aby zapewnic lepsze działanie strony.Więcej informacji